Reklamacije i prigovori

Što u slučaju kada uočite nedostatak na isporučenom proizvodu

NIGRA d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda. Više o tome što se smatra materijalnim nedostatkom možete pročitati u Uvjetima korištenja na sljedećem linku.

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 14 dana od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 30 dana od prijelaza rizika na kupca.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne 30 dana od predaje stvari.

Ako se utvrdi postojanje materijalnoga nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

  1. uklanjanje nedostatka,
  2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  3. sniženje cijene

Kako podnijeti prigovor

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem elektroničke pošte na info@alteainterijeri.hr ili poštom na adresu: Andrije Hebranga 14, 23 000 Zadar.

Kako bi potrošaču NIGRA d.o.o. odgovorila na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača NIGRA d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora NIGRA d.o.o. i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Zadru uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Više detalja o vašim pravima vezano uz reklamacije i prigovore može pronaći u Uvjetima korištenja na sljedećem linku.